Faire un don / Een gift doen

Stichting Vivat/Fondation Vivat
Tehuis Generaal Cornet/Foyer Général Cornet
Aider la Fondation

Vous pouvez nous aider à améliorer le bien-être de nos résidents. Vos dons nous permettrons de financer certaines dépenses en investissements principalement dans les infrastructures du Foyer Général Cornet.

Le SPF Finances autorise la Fondation à délivrer des attestations fiscales pour autant que les dons atteignent le montant minimum légal (40,00€)  (Remplissez le champ « message » de vos nom et prénom et adresse tels que figurant sur votre avertissement-extrait de rôle.

Le but est de permettre au SPF Finances d’intégrer automatiquement le don à la déclaration d’impôt du donateur)

Merci pour votre générosité

Help de Stichting

U kunt ons helpen om het welzijn van onze bewoners te verbeteren. Uw giften zullen ons toelaten bepaalde uitgaven en investeringen, vooral in het domein van de infrastructuur van het Tehuis Generaal Cornet te verwezenlijken.

De FOD Financiën heeft aan de Stichting de toelating verleend om attesten van fiscale vrijstelling te verlenen voor alle giften die het bedrag van 40,00 € per jaar bereiken.

Vul het onderstaand bericht in met uw naam en voornaam en adres  zoals die vermeld staan op het aanslagbiljet opgezonden door controleur van belastingen. Aldus kan de FOD Financiën uw gift automatisch op uw belastingaangifte melden.

Dank voor uw vrijgevigheid.

Name*

Email address*

Phone number

Address

Zipcode

City

Country

Message

Amount €*