Algemene Informatie.

Sedert 1998 en met de bekommering om de opbrengsten van filantropische acties georganiseerd in de schoot van Defensie en met de steun van andere sponsors, niet enkel voor te behouden voor de bewoners van het Tehuis, organiseert de Stichting VIVAT! jaarlijks een Solidariteitsactie om personen met een lichamelijke of geestelijke handicap te helpen. Die actie bestaat in het verlenen van een financiële steun voor het dekken van buitengewone uitgaven die bijdragen tot de fysieke of intellectuele ontwikkeling van de gehandicapte, of die zijn socioculturele integratie bevorderen. De interventie van de Stichting VIVAT! beoogt de realisatie van een concreet project ten voordele van de persoon met een beperking te bevorderen.

Sedert het begin van die actie hebben de Sociale Dienst van Defensie en van de Geïntegreerde Politie de actie ondersteund. De steun bestaat uit:

  • hetzij, op eigen initiatief, een familie aanzetten om een dossier in te dienen;
  • hetzij, op aanvraag van een familie, helpen bij de opstelling van het dossier;
  • hetzij op vraag van de Stichting VIVAT! bijkomende informatie inwinnen over de familiale toestand van de gehandicapte.

Toekenningscriteria.

1.Bepalingen

a.Rechthebbende

De rechthebbende is de gehandicapte persoon waarvoor de tussenkomst wordt aangevraagd. Hij moet de afstammeling in de eerste graad zijn of ten laste zijn van een militair, een burgerambtenaar van Defensie of een lid van de voormalige Rijkswacht, in actieve dienst, gepensioneerd of overleden. Die band dient bewezen te worden bij de indiening van de aanvraag.

Hij/zij moet een door de FOD Sociale Zekerheid erkende handicap hebben.

b.Begunstigde

De begunstigde is de persoon die de tussenkomst ontvangt en die de verplichting aangaat deze tussenkomst aan te wenden voor de realisatie van het project bepaald in de aanvraag. Hij kan de persoon zijn die de rechthebbende opvoedt, hem of haar ten laste heeft in de zin van de wetgeving van inkomstenbelastingen of instaat voor de verwezenlijking van het project.

2.Aard en modaliteiten van de tussenkomst.

De tussenkomst, die kan toegekend worden ongeacht de leeftijd of het statuut van de rechthebbende (thuiswonend, opgenomen in een instelling of zelfstandig wonend), bestaat in een geldelijke bijdrage in de kosten van een recente of een geplande uitgave ten voordele van de rechthebbende. De uitgave mag niet het voorwerp uitmaken van de volledige tussenkomst van een ander organisme (Gehandicaptenfonds, ziekteverzekering of enig andere bijstandsorganisatie, al dan niet gelieerd met Defensie of de voormalige Rijkswacht). Ze moet de realisatie van een concreet project tot doel hebben dat bijdraagt tot de fysieke of intellectuele ontwikkeling van de gehandicapte persoon of zijn socioculturele integratie bevordert en deugdelijk wordt gestaafd door bewijsstukken.

De tussenkomsten worden toegekend bij beslissing van de Raad van Bestuur van de Stichting VIVAT! na een vergelijkende beoordeling van de dossiers. Die beslissingen zijn onherroepelijk. De tussenkomsten worden gestort aan de begunstigde. De betrokken families worden rechtstreeks door de Stichting VIVAT! op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan hun aanvraag wordt gegeven evenals van de modaliteiten van de tussenkomst. De Sociale Dienst van Defensie en van de Geïntegreerde Politie worden door de Stichting VIVAT ! geïnformeerd over de toegekende tussenkomsten.

De toekenning van een tussenkomst in een bepaald jaar schept geen automatisch recht op toekenning het volgende jaar, ook al blijven dezelfde toekenningsvoorwaarden van toepassing. Nochtans, in uitzonderlijke gevallen die door de Raad van Bestuur van de Stichting VIVAT ! worden beoordeeld, kan een tussenkomst gedurende opeenvolgende jaren worden toegekend voor zover de realisatie van het project gedurende opeenvolgende jaren verloopt en elk jaar een aanvraag wordt ingediend.

Bij een kwalitatief gelijkwaardig project zullen de families die voor de eerste maal een aanvraag indienen in principe voorrang krijgen op families die al eerder een tussenkomst hebben genoten.

3.Indiening van de aanvragen

De aanvragen mogen worden ingediend door de rechthebbende zelf of door de begunstigde. Ze mogen ook door een derde (geneesheer, sociaal assistent(e), eenheidscommandant, …) worden ingediend. In dat geval dient de aanvraag evenwel medeondertekend te worden door de begunstigde aan wie de tussenkomst zal worden toegekend.
De aanvragen moeten niet langs de hiërarchische weg worden verstuurd en kunnen dus rechtstreeks gericht worden aan:

De Voorzitter van de Stichting VIVAT!
Tehuis Generaal Cornet
Rue Buisson aux Loups, 12
1400 NIJVEL.

Het verplicht te gebruiken formulier is bijgevoegd in aanhangsel. Het moet behoorlijk worden ingevuld en vergezeld zijn van al de nodige bewijsstukken wat het project betreft (factuur, prijsofferte, documentatie, enz.) en van een kopie van het attest erkenning van de handicap, uitgereikt door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen is 31 januari van het toekenningsjaar.

De indiening van een aanvraag heeft automatisch voor gevolg dat de aanvrager of de begunstigde een gebeurlijke tussenkomst van de Sociale Dienst van Defensie of van de Geïntegreerde Politie, of van de Raad van Bestuur van de Stichting VIVAT ! aanvaardt.