Stichting VIVAT ! – Tehuis Generaal Cornet

Voorzitter van de Stichting Vivat ! 
Luitenant-generaal o.r. Alain Devignon : 0475-76 34 91 
Directeur van het Tehuis Generaal Cornet : Puissant David : 076-21 25 13
Ondernemingsnummer : 0415 510 683
Erkend en gesubsidieerd door de AViQ (Service résidentiel pour adultes / Service résidentiel de nuit pour adultes) 
Volwassen gehandicapten personen gesproten uit families van miltairen of rijkswachters.
Statuut: Private Stichting van openbaar nut

Auteursrechten.

De site www.fondationvivat.be is een site beschermd door auteursrechten. De teksten, foto’s en andere elementen van de site zijn beschermd door auteursrechten. Elke kopij, aanpassing, vertaling, herschikking, openbare mededeling, verhuur en ander gebruik, wijziging van de site of een deel ervan onder welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, verwezenlijkt met een winstgevend doel of in het kader van privé gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaande toelating van de auteur. Alle overtredingen zullen gerechtelijk of burgerlijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen.

De benamingen, logo’s en andere tekens gebruikt op de site zijn merken of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Het gebruik ervan of tekens die erop gelijken is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

De verantwoordelijkheid wat de inhoud betreft.

De auteurs van de site maken de site en zijn dagelijkse aanpassingen met de grootste zorg, maar zij kunnen echter niet de juistheid van informatie die er op staat verzekeren. De informaties van deze site kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aanzegging. De inhoud van de site engageert de verantwoordelijkheid van de Stichting Vivat ! niet, zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheden, fouten of leemtes die zouden kunnen voorkomen op de bladzijden alsook voor de gevolgen, welke die ook zouden kunnen zijn, van een gebruik van deze informaties of gegevens.

Adressen van de Stichting Vivat ! – Tehuis Generaal Cornet:

Rue Buisson aux Loups, 12
1400 Nivelles 
Tel van de Stichting:067 84 33 49
Tel van het Tehuis: 067 21 25 13

Beheerder van de Site:

OVH 
Rue Kellerman, 2
59100 Roubaix – France
www.ovh.com

 

Privacyverklaring van de Stichting VIVAT !

De Stichting VIVAT ! en het Tehuis Generaal Cornet (hierna “Stichting” genoemd) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgebonden gegevens.

De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR: General Data Protection Regulation).(Reglement EU 2016/679 van 27 april 2016)

Dit brengt met zich mee dat wij hierbij het volgende verklaren:

– Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring en in het verwerkingsregister dat ter inzage is bij de Stichting.

– Wij zullen het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.

– Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de (elektronische) beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.
– Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Wij zullen u op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en indien u ze wilt wijzigen of schrappen zullen wij dat respecteren.

– Wij zullen bij gebruik van fotomateriaal rekening houden met de wetgeving op het portretrecht.

Als stichting van openbare nut zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van uw partner indien van toepassing.

Indien na het doornemen van onze privacyverklaring, u hierover vragen hebt kan u contact opnemen met:

De voorzitter van de Stichting Alain DEVIGNON
De verantwoordelijke AVG en Privacyverklaring: Maïté DAWAN: Tel: 067/21.25.13. 
Mail : coordinateur@fondationvivat.be

Waarom en wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Om aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever te kunnen voldoen.
– Om aan onze plichten tegenover de bewoners te kunnen voldoen zowel op administratief als medisch vlak.
– Om de relaties tussen de Stichting en de wettelijke verantwoordelijken te verzekeren (facturatie, contact met het personeel,…).
– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting.
– Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informaties.
– Voor het bijhouden van de website (Verslagen van de activiteiten, fotoreportages en sfeerbeelden).
– Voor het bijhouden van schenkerslijsten en het opstellen van fiscale attesten.
– Voor het bijhouden van lijsten met leveranciers en ordernemingen die werken of gewerkt hebben voor de Stichting.
– Voor het bijhouden van reservelijsten van mogelijke toekomstige personeelsleden en het aanwerven van personeel.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of uw partner vragen:

– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail.
– Gegevens van een (derde) contactpersoon in geval van nood.
– Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: nummer van de identiteitskaart, rijksregisternummer.
– Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, graad.
– Medische gegevens voor het verzorgen van de bewoners.

medicaal
We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verkregen hebben en enkel die gegevens die STRIKT noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze moeten dienen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :
– Het betalen van het personeel.
– Het beheer van de geneesmiddelen.
– Het beheer van de website.
– Het beheer van het informaticasysteem.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen privacy-overeenkomst hebben afgesloten of die niet voldoen aan de AVG. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens 
– Voor de bewoners en het personeel tijdens hun verblijf in het Tehuis en 5 jaar na hun vertrek
– Voor de andere lijsten, in functie van de noodzaak.
– Fotoreportage van een activiteit van de Stichting worden twee jaar bewaard op de website.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen een onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
– Alle overtredingen worden binnen de 72 uur aan de controle-overheid gemeld en de betreffende personen ingelicht.
– Alle personen die via de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan.

– Enkel de verantwoordelijke van de database kan wijzigingen aanbrengen aan de gegevens en deze eventueel doorsturen naar de andere leden van de Raad van Bestuur.
– De persoonsgegevens worden bijgehouden op de harde schijf van een PC, de beschermde fotoreportages in de beschermde cloud van de website.

Formele toestemming

Wanneer de regel van het rechtmatige belang niet van toepassing is, is de Stichting verplicht tot het verkrijgen van een formele toestemming van de wettelijke verantwoordelijke. Dit zal het geval zijn voor het portretrecht (website en het informatieblad “Le Cornet”).

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht op inzage, correctie of uitwissing van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Het volstaat hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke AVG van de Stichting hierboven vermeld. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bv een oud-collega vraagt adresgegevens).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de Stichting op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van de privacyverklaring

De Stichting kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal zij steeds een aankondiging doen op de website.